ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಧನಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು
// $(window).load(function(){ // $('#myModalhelp').modal('show'); // });